top of page

Pravidla poskytování terapeutické péče


 

  • Terapeut poskytuje klientovi terapeutickou péči ve vzájemně dohodnutém čase, rozsahu a formě.

 

  • V rámci prvního sezení (nejpozději tří setkání) si terapeut s klientem společně stanoví zakázku a domluví si předběžný počet sezení (zpravidla 7-10).

 

  • Terapeut vede záznamy o klientovi poskytované péči a není oprávněn předávat informace z nich třetím osobám bez výslovného souhlasu klienta.

 

  • Terapeut v zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytované terapie konzultuje průběh a vedení terapie v rámci své supervize.

 

  • Terapeut je při poskytování péče vázán Etickým kodexem SOFT /Společnost rodinných a systemických terapeutů/

  • Klient se zavazuje platit terapeutovi odměnu dle platného ceníku.

 

  • Odměna je splatná závěrem sezení v hotovosti, nedohodnou-li se obě strany jinak.

 

  • Klient může sezení bezplatně zrušit nejpozději 48 hodin před jeho konáním. Poté je povinen uhradit jej v plné výši.

 

  • Obě strany mohou terapii kdykoli ukončit. Terapeut je povinen zajistit klientovi kontakt na vhodnější typ terapie či některého z kolegů, pokud to klient žádá.

bottom of page